Privacybeleid Soesterberg AB  Movements  /    Privacy Statement  (in English, see below)

 

“Soesterberg AB Movements” -  “Fifties-Sixties-Seventies-Eighties” , is een website zonder comerciële doelstelling , gebaseerd op een luchtvaart gerelateerde hobby , gevestigd in Den Haag , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://sberg-movements.nl    

Johan Ragay is webmaster en de Functionaris Gegevensbescherming van “Soesterberg AB Movements”. Hij is te bereiken via email : sberg.sixties@tiscali.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken :

De webmaster van “Soesterberg AB Movements” verwerkt uw persoonsgegevens (naam en email adres), die u zelf heeft aangeleverd door contact te zoeken met de website. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt :

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Als vrienden en kennisen soms ook adres en telefoon nummer, indien deze door henzelf zijn verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers , noch jonger dan 16 jaar, noch ouder. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of iemand anders, neem dan contact op via sberg.sixties@tiscali.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt.

“Soesterberg AB Movements” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen  e-mailen indien dit nodig is om te communiceren over de aangeleverde gegevens of foto’s.

- U te informeren over wijzigingen op de website pagina’s.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

“Soesterberg AB Movements”  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de webmaster van “Soesterberg AB Movements”) tussen zit. “Soesterberg AB Movements” gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-  Windows 10 op een home computer , en Microsoft Word.

-  Digicompleet software van het hostingbedrijf   “Segestia Solutions” Full-Service Software en Internetbureau te Son en Breugel.

 

Hoe lang  persoonsgegevens worden bewaard.

“Soesterberg AB Movements” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam , email-adres    -  Bewaartermijn  :  zo lang de website blijft bestaan                          

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

“Soesterberg AB Movements”  verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als daarom door iemand wordt verzocht, en dan alleen nadat de betreffende persoon daartoe toestemming heeft gegeven. In het algemeen wordt die persoon gevraagd die “derde”  zelf te benaderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt.

“Soesterberg AB Movements”  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Soesterberg AB Movements” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email : sberg.sixties@tiscali.nl

 “Soesterberg AB Movements”  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

“Soesterberg AB Movements” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de webmaster via email : sberg.sixties@tiscali.nl

 


IN ENGLISH

 

“Soesterberg AB Movements”    Privacy Policy

 

“Soesterberg AB Movements” – “Fifties-Sixties-Seventies-Eighties” , is a website without commercial aim, based on an aviation related hobby, resident in Den Haag, is responsible for the processing of personal notes as presented in this Privacy Statement.

 

Contact information : https://sberg-movements.nl   

Johan Ragay is the webmaster and the person who handles the personal notes of “Soesterberg AB Movements”. He can be reached via email : sberg.sixties@tiscali.nl

 

Personal notes which are filed :

The webmaster of “Soesterberg AB Movements”  is processing your personal information ( name and email address), which you yourself have given through making contact with the website. 

Here you will find a review of personal information which is processed :

- First name and surname

- E-mail address

- Being friends sometimes also home-address and telephone number , if these were provided by themselves.

 

Special and sensitive personal information which are processed.

This website has no intention to collect information concerning website visitors, nor younger than 16 years old, nor older of age. If you are convinced that we have collected personal information whitout consent concerning one under age or someone else, please seek contact via sberg.sixties@tiscali.nl . In that case we will remove that information.

 

With what purpose and based on which principle personal information is processed.

“Soesterberg AB Movements” is processing personal information with the following purpose :

- To be able to send you an email if needed to communicate about the provided information or photographs.

- To be able to inform you about changes made on one of the webpages.

 

Automatically decision-making.

“Soesterberg AB Movements” does not make decisions on the basis of Automatically processing concerning matters which may have consequences for persons. This concerns decisions made by computerprograms or computer systems, without actions of a human being (such as the webmaster of “Soesterberg AB Movements”).

“Soesterberg AB Movements”  is using the following software or computer systems :

- Windows 10 installed on a home computer, and Microsoft Word.

- “Digicompleet” software of the hosting company “Segestia Solutions” Full-Service Software and Internetoffice, based at Son en Breugel, Netherlands.

 

How long will personal information be saved.

“Soesterberg AB Movements” is saving your personal information as long as this is needed to fulvil the goals for which your information is collected. We have the following term of saving for the following categories of personal information :

Name, email address   -  term of saving : as long as this website will be on line.

 

Share personal information with third-parties.

“Soesterberg AB Movements” is providing personal information solely to third parties if requested by someone, and also only after the person in question has given permission to do so. In general that person shall be asked to make contact with that “third” party by himself.

 

Cookies, or equal techniques which will be used.

“Soesterberg AB Movements”  does not use cockies of equal techniques.

 

To consult information or to remove these.

You have the right to review your personal information, to correct these and to remove them. Next you have the right to withdraw your consent for saving your personal information or to raise objections against processing your personal information by “Soesterberg AB Movements” and you have the right of transferable of information. Which means that you can request transfer of personal information to yourself of an other person, or an organization given by you.

You can send a request for inquiry, correction, removing, transfer of personal information or a request to withdraw your consent or objections against processing, to : sberg.sixties@tiscali.nl . 

“Soesterberg AB Movements” would like to inform you that you have the possibility to put a complaint to the “Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens” . This is possible to use the following link (in the Netherlands) :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we secure personal information.

“Soesterberg AB Movements” is taking the protection of your personal information serious and is taking measurements against abuse, loss, unauthorized access, unwanted publication and unallowed changes. If you have the impression that personal information is not saved properly or if there are indications of abuse, please make contact with the webmaster through email : sberg.sixties@tiscali.nl

 

update : 19/05/2018